https://agilefingers.com
annons

Text - "Förrädarens lön" John Olof Åberg

stäng och börja skriva
Ehuru ganska svåra strider utkämpats under det finska hären långsamt drog sig norr ut, hade ingenting vunnits med dessa blodsutgjutelser, annat än att den tro på ryssarnes öfverlägsenhet, som börjat göra sig allt mera gällande bland gemenskapen, blef starkare för hvarje dag. De exempel på feghet, som fältmarskalk Klingspor dag ut och dag in gaf sina underlydande, kunde icke annat än uppväcka misstroende mot honom och en dyster modstulenhet i soldaternas hjertan. De fingo ej, såsom de önskat, och ännu önskade, på fullt allvar taga itu med den hatade fienden; kom det någon gång till affär, och finnarne vunno någon framgång, strax kom fältmarskalkens order om återtåg. Förbittringen och afskyn mot Klingspor gaf sig också luft i mångahanda utgjutelser, men hvad bekymrade det denne kommissariatets man; han såg endast på sin egen fördel, och vid sitt rikligt försedda bord klagade han ändå öfver, att han måhända skulle svälta ihjäl i Finland. Och hans soldater då, hur lefde väl de? Illa klädda och med knapp föda måste de, genomtågande sina fäders land såsom flyktingar, i oafbrutna strider kämpa mot en öfvermodig, hånande fiende. Och ändå sveko de icke sina fanor. Tvärtom strömmade nya skaror till hufvudhären, och icke nog dermed, på landsorten erbjödo sig bönderna sjelfmant, mot det att de undfingo gevär och ammunition, att i de vidsträckta skogarne göra fienderna allt möjligt afbräck. Och denna glödande fosterlandskärlek, hur upptogs den väl af mannen med två hakor och ett öga, och af den svenska regeringen? Det är sorgligt att påminna sig denna dystra tid, men för att bilda sig ett rätt begrepp om detta på nederlag och härliga segrar så rika fälttåg, måste man också se skuggsidorna. Bönderna fingo icke de vapen, som de begärde; de blefvo tvärtom ofta utsatta för de förnämares hån; deras ädla sjelfuppoffring betraktades från vissa håll såsom vansinne, och om bönderna, såsom ganska ofta inträffade, öfverraskade och nedgjorde smärre fiendtliga afdelningar, sågs detta med visst icke blida ögon. Siikajokiån, Sikån - icke Sikajokiån Svinån, såsom man ibland får se namnet stafvadt - är omkring 400 alnar bred. Den södra stranden, på hvilken kyrkan, prestgården, klockargården, Gerthela gästgifveri och flere torp af betydenhet ligga, är betydligt högre än den motsatta, och bar vid tiden för denna berättelse en ymnig skog. Ungefär 1,000 alnar söder om kyrkan fanns en ganska djup dalgång, som man antager har utgjort den gamla flodbädden. Bakom denna dalgång hade andra brigaden, anförd af Georg Karl von Döbeln, intagit en fast position. På båda sidor om vägen hade han förlagt en bataljon björneborgare, bakom midten Österbottens södra bataljon, och bakom venstra flygeln återstoden af björneborgarne. Vid Gerthela stodo tvenne sexpundiga kanoner. Tredje brigaden, som utgjorde venstra flygeln af hären, hade fått sin plats på elfvens norra strand. Andra brigaden hade redan förut blifvit afskickad för att bemäktiga sig Carlo, en högst vigtig punkt, under närvarande omständigheter. Adlercreutz återkallade genast denna sist nämde brigad. Trossen, som mest varit utsatt för ryssarnes angrepp, fördes oförtöfvadt fram på vintervägen till Sumijoki, för att alltid vara i säkerhet. Det var den adertonde april 1808, annandag påsk, som drabbningen vid Siikajoki utkämpades. Vi skrifva en af de första dagarne i april månad. Det var på eftermiddagen, och skymningen började redan kasta sina slöjor öfver den här och der bländhvita jorden, öfver trädens gungande snöfransar och öfver Siikajokielfvens samt det bundna hafvets ismassa. Kölden, som de föregående dagarne icke varit särdeles stark, hade den nämde dagen tilltagit, hvarjemte den svaga nordanvind, som böjde trädens tunga toppar, också bidrog till att öka kölden. Så långt blickarne kunde nå utefter hafvet, var isfältet ödsligt, endast de der och hvar till en ansenlig höjd upptornade islagren samt den långt i vester sig höjande Garlön bidrogo till att något minska den enformighet, som annars skulle vidlådt vintertaflan. Lät man blickarne deremot halka öfver den frusna elfven, kunde det hända, att man då och då såg en enslig vandrare skynda öfver från den ena stranden till den andra. Den tafla, som åt detta håll upprullades för betraktarens blickar, hade icke den förras enformighet, men öfver den låg äfven vinterns stillhet som en kylande boja. Vid Siikajokielfvens mynning och på dess norra strand låg ett hemman, som vi vilja kalla Pirrtis. Det var ett af de vackraste och på samma gång bästa som fanns i trakten, samt egdes af den högdragne bonden Pekka Pirrtiainen. Ingen i hela trakten kunde mäta sig med honom i egodelar; ingen kunde heller uppvisa en så väl tillredd jord som Pekka. Detta bidrog också till att öka hans högmod, som tidt och ofta skaffade honom stort obehag, ty de andra hemmansegarne läto icke kufva sig af den rytande Pirrtiainen, hur väldig stämma han än hade. När denna ovänskap först började, trodde likväl alla, att den snart skulle upphöra och ett godt förhållande inträffa, men deruti misstogo de sig, ty Pekka, som egentligen till sin födsel var från södra Österbotten, och således hade dessa inbyggares olater, ville icke på några vilkor taga första steget till försoning. Det var en styfhet utan like. Skulle den böjas eller ej? Det var halfmörkt i Pekka Pirrtiainens hvardagsstuga, öfver hvars här och der bristfälliga golf han vandrade med stora steg och under det han tidt och ofta fäktade med armarne, Pekka var mäkta upprörd, det syntes tydligt på honom; hans små, mörka ögon glänste oftast som glimrande eldkol, och de tunna, hopbitna läpparne tillkännagåfvo mer än tydligt, att den kalla beräkningen, som så ofta förändrar en menniska, också låtit honom komma på andra tankar. Elli tycker om honom och han om henne, mumlade Pekka och ökade stegen. Ja, nog är Rietu (Fredrik) bra, men han är för mycket lugn. Ingenting förmår skrämma honom, och om faran nalkas, skrattar han henne rakt i ansigtet. Det der retar mig, ty pojken blyges icke att skratta äfven åt mig. Åt mig, fortfor han med eftertryck och knöt de senfulla händerna. Skratta åt mig! Nej, det skall han då inte ha gjort ostraffadt. Rietus' far är en rysshatare af första sorten; ja, nog hatar jag den förbannade ryssen, jag också, men, och vid dessa ord glänste hans blickar af en besynnerlig eld, det gör mig en ganska stor vinst att helst vara overksam. Hvad är det för ett fördömdt påhitt, som Rietus' far kommit upp med, att beväpna folket och i skogarne göra fienden så mycket afbräck som möjligt! Det der lyckas aldrig, så mycket kan jag säga, åtminstone skall jag... Hans monolog afbröts i detsamma, derigenom att dörren öppnades och en ung flicka vid pass aderton år trädde in. Det var Pekka Pirrtiainens täcka dotter, Elli, afhållen af alla och bekant för sin skönhet, äfven långt utom Siikajoki. I det ögonblick den unga flickan trädde in, låg ett djupt vemodigt uttryck öfver hennes drag.
nästa text
nästa lektion
Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp 1000 mest populära ord Tillbaka till testet
det bästa sättet att lära sig maskinskrivning är att använda AgileFingers! *exempeltext /exempeltext Börja skriva Börja skriva. Lycka till! Tryck på tangentbordet och börja skriva Tryck på valfri knapp på ditt eget tangentbord och börja sedan skriva texten Välkommen till AgileFingers! Detta är ditt sista försök för den här uppgiften! Sätt ditt mål Välj en lektion Välj en text Välj eller ladda upp en text Välj en uppgift Grattis! Din poäng uppfyller ditt nuvarande mål. För långsam! Ditt nuvarande mål är För felaktigt! Minsta noggrannhet är Mål uppnått!!! , men först logga in och dina poäng sparas! Alternativ lagras i din webbläsare, inte på användarens konto. Varje konstruktiv feedback är en fantastisk gåva! Välj en text för korrigering Ah, vilken fin dag för vetenskapen!! Ogiltig e-postadress Du är inte inloggad öva Fel vid lagring av data Använd ditt eget, inte det virtuella tangentbordet för att skriva. Slumpmässiga ord Text ord per minut tecken per minut WPM CPM graf Dölj Lektion Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp Text Tangentbordsträning - lära dig att skriva snabbare - AgileFingers Skriv mycket snabbare utan att titta på tangentbordet. Denna högsta kostnadsfria online tangentbordsträning hjälper dig att öka din hastighet och noggrannhet." Bestäm hur snabbt du vill skriva - AgileFingers När du lär dig att skriva snabbare är det viktigt att sätta ett mål. Försök att uppnå det. Om du uppnår målet ställer du in ett högre mål. Tangentbordsträning lektioner - AgileFingers Du kan skriva snabbare. Var och en av dina fingrar skriver i en annan hastighet. Varje finger ansvarar för att klicka på ett visst område på tangentbordet. Öva på att skriva snabbt på fulltexter - AgileFingers Välj en fulltext för att öva snabbt skriva. Tangentbordsträningstest - AgileFingers Testa om du skriver så snabbt som du tror. Om du inte gör det, oroa dig inte. Öva bara mer med AgileFingeres, så småningom kommer du att uppnå ditt mål. Testuppgift Skrivningstest - uppgift: Din åsikt om AgileFingers Dela dina tankar om AgileFingers. Vi kan säkert göra denna kurs bättre. Låt oss arbeta tillsammans om det Lektion Snabbskrivningsövning: Min egen text - AgileFingers Exempeltext - AgileFingers Korrigera en text för en bättre skrivupplevelse i AgileFingers Skriva övning Snabb maskinskrivning Lär dig maskinskrivning genom att spela spel - AgileFingers Att lära sig maskinskrivning är inte det mest behagliga att göra, men AgileFingers gör det mer intressant. Lär dig att skriva snabbare genom att spela ett spel! Får Räddning - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Får Räddning" - spel som lär dig att skriva snabbare och mer exakt. Tryck på rätt knapp och få poäng för din mod. Stjärnaord - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Stjärnaord" - spel som gör att du skriver mycket snabbare. Detta spel är en del av AgileFingers-kursen. Användarprofil - AgileFingers Användarprofil för AgileFingers Logga in / registrera - AgileFingers Autentisering för AgileFingers inställningar - AgileFingers Inställningar för AgileFingers - online-tangentbordsträning Lär dina elever att skriva snabbare - AgileFingers Område för lärare som vill förbättra sina elever att skriva. Du kan börja en lektion i klassrummet eller tilldela dina elever. Observera hur de skriver snabbare och snabbare. Studentzon för dig som vill lära sig maskinskrivning - AgileFingers Tangentbordsträning. Din lärare kommer att vägleda dig när det gäller att skriva frågor. pekfinger långfinger ringfinger lillfinger alla fingrar rad Lektion: fingrar inre Slumpmässiga ord Slumpmässiga ord och nummer Vanliga ord tal /pekfinger /langfinger /ringfinger /lillfinger /alla-fingrar /rad /lektion /fingrar /inre /random-words /slumpmassiga-ord-nummer /test /singel-lektion /lektioner-grupp /lektioner https://agilefingers.com/sv /text /texter /uppgift /mest-vanliga /laxa /klassrum-arbete /studerande /sammanfattning läxa klassrumsarbete En gång till Försök igen redigera engelsk Texten bör inte vara tom
börja skriva!