https://agilefingers.com
annons

Text - "Noveller och skizzer" Johannes Alfthan

stäng och börja skriva
Det var, såsom jag redan antydt, på försommaren. Årstidens utveckling var vida mindre framskriden på Åland än i svenska skärgården; här var allt vår ännu de små blommornas och kärlekens tid. Vi veta, vi nordbor, hvad ett uppvaknande från en sex, sju månaders vinterdvala är, och vi älska och besjunga derför våren af hjertans grund. I mitt hjerta skulle också en liten blomma växa upp den våren, det var så bestämdt, säger finnen, och den blomman, en minnesblomma, hon lefver än och skall icke vissna förrän äfven mitt lifsblomster blommat ut. Sedan jag hyrt en häst och schas till Emkarby gästgifvargård, men under färden mer än en gång tittat in i bondbyarna för att spraka med de gladlynta åländingarne, kom jag omsider till nämnda rastställe. Min afsigt var att besöka Kastelholms ruiner och någon tid uppehålla mig der i trakten. Det är ett underligt folk, dessa ålandsbor. Äkta svenskar till härkomst och lynne - på Åland talar nämligen ingen menniska finska utom en och annan herreman - äro de dock trots sin likhet i seder och bruk med våra roslagsbor, ganska olika dem i många afseenden. Jag var som hemma, då jag talade med dem. Naiva och pigga voro de, som äkta rospiggar, men mycket hos dem föreföll mig dock så fremmande. De älska icke finnarne, men väl Finland, de hata ryssen, men icke Ryssland, ty "der sälja vi vår strömming bäst". De älska svenskarne, men gå illa åt Sverige, som "lemnat dem åt ryssen", och som - hine illae lacrimae - lagt tull på deras exportartiklar på Stockholm. De äro snygga, till och med de fattigaste, de äro raska sjömän, men taga sällan hyra på andra än åländska fartyg. Af dessa finnas dock icke så få och några gå till och med på Medelhafvet. De äro pratsamma och särdeles artiga, måhända, såsom alla gränsbor, något sväfvande i sin moral vis à vis tullstadgarne. Qvinnorna äro snygga, litet lätta på foten kanske, det för det lifliga sjölynnet med sig, men de äro oförtrutet arbetssamma och uthålliga i det tunga, ofta farliga fiskeriyrket, i hvilket de deltaga i jemnbredd med männen. Vackra äro de i allmänhet icke, men friska och hurtiga jäntor, ypperliga mödrar och glada hustrur. En och annan verklig skönhet påträffas dock äfven här, och då oftast af en öfverraskande egendomlighet. Ett utmärkande drag för Åland är, att der finnas högst få så kallade herremän och nästan inga herregårdar. Folket är i följd deraf ganska frimodigt. Men - jag skulle ju komma till Kastelholm. Dit kom jag också följande morgon i god tid. Det är ett gammalt svenskt slott, anlagdt såsom man tror, af sjelfva Birger Jarl. Öden har det haft, icke så få af krigisk och några till och med af ärofull natur. Det har ofta bytt om herrar. Än var det svenskt, än danskt, än finskt eller ryskt, men hvad det än var i politiskt afseende, hufvudsakligen har det dock varit "residens" för höfdingar af alla möjliga slag och det skall hafva lefvats friskt undan der i forna tider. Nu är det en sorglig ruin. Det var en förtjusande vacker vårmorgon, i hvars belysning jag första gången såg den gamla borgen. Solen sken grannt genom fönstergluggarne i den taklösa forna riddarboningen; allt var tyst och stilla, blommor och mossa framdrömde i ostördt lugn sitt lilla lif på de åldriga murarne. Det ges få ting på jorden, som äro så sorgliga att åse som ruinerna af en gammal riddarborg, och dock ligger det en egendomlig tjusningskraft i dessa sinnebilder af all jordisk krafts förgänglighet. Ligger hemligheten måhända i den uppbyggliga föreställningen, att det gamlas förfall bebådar det nya lifvets uppkomst, en fortgående seger såväl i andens som naturens verld; eller ligger det i menniskolynnet en afgjord böjelse för betraktande af alltings förgänglighet, en sannt ödmjuk verldsåskådning; eller är det ett förloradt och grusadt paradis, som vår inbillning skådar i ruinerna af fordomtima skönhet och glans? Hvad vet jag? Äfven en tarflig målare kan anslås af hvarje skönt och tankerikt ämne, ehuru förmågan, att riktigt själfullt delgifva åt andra de ofta underbart ljufva och storartade intrycken, blott är förunnadt få. "Många äro kallade men få äro utvalde". Det är icke allom gifvet att såsom Washington Irving genomlefva drömmar i Alhambras salar, drömmar, hvilka sedan taga lif och gestalt i tusen sinom tusen sköna bilder och känslor, väckta hos en hänförd samtid och efterverld. Men drömsagor ha äfven andra än den snillrike amerikanaren tänkt och på andra ställen, ehuru sagorna, lika litet som ställena, kunnat uthärda en jemförelse med Alhambradikten. Det oaktadt är det tillåtet för hvarje fogel att sjunga efter sin näbb. Detta må sägas, mig till ursäkt, för det jag vågat mig in på ruinernas område. Jag trädde inom det gamla slottets murar med nästan högstämda känslor. Läget är vackert och utsigten från borgens fönster af intagande behag; den är nämligen nästan kringfluten af vatten och var det fordom sannolikt alldeles. På andra sidan fjärdarne och sunden höja sig lindrigt kuperade och skogbevuxna stränder. Det måtte ha varit en stark borg i framfarna tider. Nu är det en snabbt förvittrande, men ännu storartad ruin, hvars snara förfall till blott ett stenrös ingen bryr sig om att uppehålla. Hvartill tjena väl också de gamla svenska minnesmärkena - i det eröfrade landet! Jag gick långsamt igenom den första gården och inträdde på den andra, omkring hvilken, enligt förmodan, de förnämligaste boningsrummen varit belägna. Mina tankar irrade långt tillbaka till Kastelholms glänsande period, till Karl den niondes och Klas Flemmings tider och ännu längre tillbaka i Ålands historia. Jag fäste i början ringa uppmärksamhet dervid, att jag icke tycktes vara allena. En qvinnogestalt satt nämligen tyst och stilla på en af de nedrasade stenarne, med hufvudet lutadt mot den grånade muren. Då jag inträdde på den fordom så glädjefulla borggården, flögo hundratals skrämda kajor upp och jag blef smått häpen vid det buller de åstadkommo. Det lät som ett hån öfver all mensklig storhet, Den tysta qvinnan satt qvar på sin plats, utan att röra sig. Jag betraktade henne flyktigt, ty jag beundrade ruinerna - henne beundrade jag icke då. Då jag kom närmare såg jag att hon var skön, men jag var öfverväldigad af minnenas makt, och i en sådan sinnesförfattning steg till och med den teatraliska effekten af den ensamma qvinnans närvaro i ruinerna i bakgrunden. Hon var blott ett staffage i taflan för tillfället. Och dock skulle hon blifva något helt annat, än staffage, i taflan af mitt inre lif!
nästa text
nästa lektion
Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp 1000 mest populära ord Tillbaka till testet
det bästa sättet att lära sig maskinskrivning är att använda AgileFingers! *exempeltext /exempeltext Börja skriva Börja skriva. Lycka till! Tryck på tangentbordet och börja skriva Tryck på valfri knapp på ditt eget tangentbord och börja sedan skriva texten Välkommen till AgileFingers! Detta är ditt sista försök för den här uppgiften! Sätt ditt mål Välj en lektion Välj eller ladda upp en text Välj en uppgift Grattis! Din poäng uppfyller ditt nuvarande mål. För långsam! Ditt nuvarande mål är För felaktigt! Minsta noggrannhet är Mål uppnått!!! , men först logga in och dina poäng sparas! Alternativ lagras i din webbläsare, inte på användarens konto. Varje konstruktiv feedback är en fantastisk gåva! Ah, vilken fin dag för vetenskapen!! Ogiltig e-postadress Du är inte inloggad öva lektioner Fragment av texter Fel vid lagring av data Använd ditt eget, inte det virtuella tangentbordet för att skriva. Slumpmässiga ord Text ord per minut tecken per minut WPM CPM Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp Text Tangentbordsträning - lära dig att skriva snabbare - AgileFingers Skriv mycket snabbare utan att titta på tangentbordet. Denna högsta kostnadsfria online tangentbordsträning hjälper dig att öka din hastighet och noggrannhet." Bestäm hur snabbt du vill skriva - AgileFingers När du lär dig att skriva snabbare är det viktigt att sätta ett mål. Försök att uppnå det. Om du uppnår målet ställer du in ett högre mål. Tangentbordsträning - AgileFingers Du kan skriva snabbare. Var och en av dina fingrar skriver i en annan hastighet. Varje finger ansvarar för att klicka på ett visst område på tangentbordet. Öva på att skriva snabbt på fulltexter - AgileFingers Välj en fulltext för att öva snabbt skriva. Tangentbordsträningstest - AgileFingers Testa om du skriver så snabbt som du tror. Om du inte gör det, oroa dig inte. Öva bara mer med AgileFingeres, så småningom kommer du att uppnå ditt mål. Testuppgift Skrivningstest - uppgift: Din åsikt om AgileFingers Dela dina tankar om AgileFingers. Vi kan säkert göra denna kurs bättre. Låt oss arbeta tillsammans om det Lektion Snabbskrivningsövning: Min egen text - AgileFingers Exempeltext - AgileFingers Skriva övning Snabb maskinskrivning Lär dig maskinskrivning genom att spela spel - AgileFingers Att lära sig maskinskrivning är inte det mest behagliga att göra, men AgileFingers gör det mer intressant. Lär dig att skriva snabbare genom att spela ett spel! Får Räddning - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Får Räddning" - spel som lär dig att skriva snabbare och mer exakt. Tryck på rätt knapp och få poäng för din mod. Stjärnaord - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Stjärnaord" - spel som gör att du skriver mycket snabbare. Detta spel är en del av AgileFingers-kursen. Användarprofil - AgileFingers Användarprofil för AgileFingers Logga in / registrera - AgileFingers Autentisering för AgileFingers inställningar - AgileFingers Inställningar för AgileFingers - online-tangentbordsträning Lär dina elever att skriva snabbare - AgileFingers Område för lärare som vill förbättra sina elever att skriva. Du kan börja en lektion i klassrummet eller tilldela dina elever. Observera hur de skriver snabbare och snabbare. Studentzon för dig som vill lära sig maskinskrivning - AgileFingers Tangentbordsträning. Din lärare kommer att vägleda dig när det gäller att skriva frågor. pekfinger långfinger ringfinger lillfinger alla fingrar rad Lektion: fingrar inre Slumpmässiga ord Slumpmässiga ord och nummer Vanliga ord tal /pekfinger /langfinger /ringfinger /lillfinger /alla-fingrar /rad /lektion /fingrar /inre /random-words /slumpmassiga-ord-nummer /test /singel-lektion /lektioner-grupp /lektioner https://agilefingers.com/sv /text /texter /uppgift /mest-vanliga /laxa /klassrum-arbete /studerande /sammanfattning läxa klassrumsarbete En gång till Försök igen
börja skriva!