https://agilefingers.com
annons

Text - "Granriskojan" Axel Gabriel Ingelius

stäng och börja skriva
Prosten var en femti års man af ett ärligt, hurtigt och intagande utseende och hans inre svarade deremot. Han var redbar, utan att urarta till pedanteri. Guds ord predikade han icke af vana eller för att det alltid så brukats utan af den renaste öfvertygelse, lika skild från ljumhet som svärmeri. Derjemte var han en vettenskapsman, som, oaktadt de tillryggalagda femti åren, roade sig med att studera de gamla språken eller tillochmed lösa mathematiska problemer. Han ville följa med sin tid och tillät t. ex. icke sitt bibliothek att befinna sig i samma skick som i hans ungdomsdagar, utan för hvarje år ökade han det med nyare arbeten och det i nästan hvarje vettenskaplig gren, ja äfven i skön litteratur. Detta bibliothek var äfven det bästa i trakten och icke utan en viss stolthet hörde gubben det berömmas. Hans maka var visserligen äfven som qvinna sin man underlägsen, men hon ägde dock detta ordnande husmoderliga sinne, hvilket gör hemmet ljust, fridsällt och trefligt. Eljest var deras äktenskap grundadt på en ungdomskärlek; hela åtta åren hade de varit förlofvade, innan de kunde gifta sig; numera hade kärleken öfvergått till den ömhet och aktning, som vanligen gift folk emellan efterträder kärleken och genom varaktighet och djup söker ersätta kärlekens förgänglighet och glans. De hade icke flera än tvenne barn, Helena och Clara. Dessa voro nu i blomman af sin ålder, den förra nitton, den sednare sjutton år. Egentligen vackra kunde de ej kallas, men ungdomen i förening med en oförderfvad själ gaf likväl åt deras utseende ett behag och en täckhet, som så ofta är mera än skönheten. Förhållandet emellan föräldrar och barn var sådant man af det närmast föregående kan ana. Ingen onödig stränghet å ena sidan, ingen slafvisk fruktan å den andra. - Kors kära Agatha, hvad du blifvit för en passionerad snuserska. Sålänge dina ögon voro sjuka, kunde det vara, men nu äro de friska och du snusar ändå. Ett ondt har blifvit fördrifvet genom ett annat, men detta andra onda stannade qvar; på hvad sätt skall man nu fördrifva det? - Genom tid och tålamod - genmälte prostinnan. På eftermiddagen, vid den tid familjen drack kaffe, körde en reskärra in på gården och glädjen blef allmän, ty det var Otto. Snabb som vinden hoppade han ned ifrån kärran för att surprenera, såsom han hoppades, sina kära slägtingar; men dessa, som voro lika angelägna om mötet, togo emot honom redan i farstun. Efter de första omfamningarna och kyssarna anställde man reflexioner, huru karlavulen han blifvit på den ena vintern, huru glasögonen klädde honom och mycket annat, hvilket i tryck såge barnsligt ut att relatera, men taladt icke tog sig så illa ut. Ty när en älskad medlem af familjen återkommer efter att en längre tid varit borta, förändras lifvet i hemmet, tonen, färgen och andan helt och hållet och den allmänna glädjen skänker glans äfven åt de obetydligaste ord. Otto var son till prostens äldre broder. Denne, hvilken äfven var kyrkoherde, hade redan många år varit död och lemnade efter sig denne son, hvilken han på sin sotsäng anförtrodde åt sin yngre broders omvårdnad. Ett litet arf skulle, hoppades han, en tid bortåt godtgöra den efterlefvande brodren dess omkostnad för hans Otto och när arfvet blef slut - Herrans välsignelse och en tacksam brorson. Farbrodren var icke sen att efterfölja den aflidnes önskan och han antog sig Otto med samma ömhet, som om det varit hans egen son; han bibragte honom sjelf principia prima, skydde dervid inga mödor, ja han ärnade så länge handhafva Ottos undervisning, tills denne vore i stånd att taga sin studentexamen. Likväl, tagande i betraktande, att Otto i så fall ginge miste om den så nödiga och välgörande försmaken af kamratlifvet, skickade han honom till Borgå Gymnasium. Denna kurs genomgången äfvensom den vid Universitetet, var Otto nu filosofiekandidat. Ännu hade han icke valt sitt genus vitæ; han ansåg - hvad äfven farbrodren gillade - att man icke dervid bör gå brådskande tillväga. Han var, hvad så många andra filosofiekandidater äro, en man med stora förhoppningar men klena penningar. Han hade hvad man kallar en framtid. Till sitt yttre var den tjugutvåårige ynglingen icke vanlottad, ehuru han visst icke kunde gälla för ett skönhetsideal; till sin karaktär var han ädel, om han ock icke var ett dygdemönster, till sitt förstånd var han skarpsinnig och klar, om han också icke kunde gälla för ett snille af första rangen. Utan öfverdrift kunde man om honom så i det ena som andra säga, att han var öfver medelmåttan. När Otto sednare mot aftonen samtalade med sina båda kusiner, förvånade det honom, att Clara var så glad men Helena så tyst.
nästa text
nästa lektion
Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp 1000 mest populära ord Tillbaka till testet
det bästa sättet att lära sig maskinskrivning är att använda AgileFingers! *exempeltext /exempeltext Börja skriva Börja skriva. Lycka till! Tryck på tangentbordet och börja skriva Tryck på valfri knapp på ditt eget tangentbord och börja sedan skriva texten Välkommen till AgileFingers! Detta är ditt sista försök för den här uppgiften! Sätt ditt mål Välj en lektion Välj eller ladda upp en text Välj en uppgift Grattis! Din poäng uppfyller ditt nuvarande mål. För långsam! Ditt nuvarande mål är För felaktigt! Minsta noggrannhet är Mål uppnått!!! , men först logga in och dina poäng sparas! Alternativ lagras i din webbläsare, inte på användarens konto. Varje konstruktiv feedback är en fantastisk gåva! Ah, vilken fin dag för vetenskapen!! Ogiltig e-postadress Du är inte inloggad öva lektioner Fragment av texter Fel vid lagring av data Använd ditt eget, inte det virtuella tangentbordet för att skriva. Slumpmässiga ord Text ord per minut tecken per minut WPM CPM Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp Text Tangentbordsträning - lära dig att skriva snabbare - AgileFingers Skriv mycket snabbare utan att titta på tangentbordet. Denna högsta kostnadsfria online tangentbordsträning hjälper dig att öka din hastighet och noggrannhet." Bestäm hur snabbt du vill skriva - AgileFingers När du lär dig att skriva snabbare är det viktigt att sätta ett mål. Försök att uppnå det. Om du uppnår målet ställer du in ett högre mål. Tangentbordsträning - AgileFingers Du kan skriva snabbare. Var och en av dina fingrar skriver i en annan hastighet. Varje finger ansvarar för att klicka på ett visst område på tangentbordet. Öva på att skriva snabbt på fulltexter - AgileFingers Välj en fulltext för att öva snabbt skriva. Tangentbordsträningstest - AgileFingers Testa om du skriver så snabbt som du tror. Om du inte gör det, oroa dig inte. Öva bara mer med AgileFingeres, så småningom kommer du att uppnå ditt mål. Testuppgift Skrivningstest - uppgift: Din åsikt om AgileFingers Dela dina tankar om AgileFingers. Vi kan säkert göra denna kurs bättre. Låt oss arbeta tillsammans om det Lektion Snabbskrivningsövning: Min egen text - AgileFingers Exempeltext - AgileFingers Skriva övning Snabb maskinskrivning Lär dig maskinskrivning genom att spela spel - AgileFingers Att lära sig maskinskrivning är inte det mest behagliga att göra, men AgileFingers gör det mer intressant. Lär dig att skriva snabbare genom att spela ett spel! Får Räddning - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Får Räddning" - spel som lär dig att skriva snabbare och mer exakt. Tryck på rätt knapp och få poäng för din mod. Stjärnaord - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Stjärnaord" - spel som gör att du skriver mycket snabbare. Detta spel är en del av AgileFingers-kursen. Användarprofil - AgileFingers Användarprofil för AgileFingers Logga in / registrera - AgileFingers Autentisering för AgileFingers inställningar - AgileFingers Inställningar för AgileFingers - online-tangentbordsträning Lär dina elever att skriva snabbare - AgileFingers Område för lärare som vill förbättra sina elever att skriva. Du kan börja en lektion i klassrummet eller tilldela dina elever. Observera hur de skriver snabbare och snabbare. Studentzon för dig som vill lära sig maskinskrivning - AgileFingers Tangentbordsträning. Din lärare kommer att vägleda dig när det gäller att skriva frågor. pekfinger långfinger ringfinger lillfinger alla fingrar rad Lektion: fingrar inre Slumpmässiga ord Slumpmässiga ord och nummer Vanliga ord tal /pekfinger /langfinger /ringfinger /lillfinger /alla-fingrar /rad /lektion /fingrar /inre /random-words /slumpmassiga-ord-nummer /test /singel-lektion /lektioner-grupp /lektioner https://agilefingers.com/sv /text /texter /uppgift /mest-vanliga /laxa /klassrum-arbete /studerande /sammanfattning läxa klassrumsarbete En gång till Försök igen
börja skriva!