https://agilefingers.com
annons

Text - "Så slutades min lek" Maria Kraftman

stäng och börja skriva
Dagen efter vårt afsked följde jag med kaptenen om bord på Viktoria, så hette fartyget, gossens blifvande hem. Kapten Williams var en man med egenskaper af sällsam art. Hans handlingar voro bestämda och kraftfulla; dock framlyste i allt en liberal anda, som gjorde, att han icke allenast var fruktad utan ock älskad. Jag kan väl aldrig glömma den första exercisen med oss okunniga gastar, trenne utom mig. Kaptenen röt: Har du intet reda på styrbord och babord, din galeja! - Hvad går du och kattholsar efter? Jag skall lära dig att kovända - klart att vända - för di vind - upp med rodret - lossa balinorne - stick upp fockhalsen" o.s.v. - Så snart vi kommit till sjöss var det att brottas med starka stormar; det var ett oupphörligt åkande backe utföre och backe uppföre, vältrande än åt styrbord än åt babord; ett stampande och stötande liksom när man åker på släda och hästarne skena på en mycket gropig väg. Men denna slags rörelse var ingalunda i min smak. Jag har aldrig tyckt om att sitta i släng-gunga eller åka efter hästar, som skena. Man brukar kunna vänja sig vid allt, till och med att vara illamående, så att man slutligen knappt vet af det, eller kanske på köpet inbillar sig att man mår förträffligt. Är man så långt kommen i sjölifvet och försedd med en så lycklig inbillningsförmåga, bör man icke försumma att vara ute i stormen på hafvet. Det ligger något på engång hemskt och storartadt i de scener, som spelas på den blå tiljan, der molnen äro kulisser och Eolus kapellmästare. - Det var förtjusande att kunna sitta långt ute på bogsprötet, för att se huru kölen skar in i vattnet. Det bottenlösa djupet, hvaröfver man sitter, den friska vindens susning omkring öron och kinder, den jemna höjning och sänkning af fartygets framstam för hvarje våg, det genombryter, samt de kufvade vågornas sorl - allt bidrager att väcka sinnet till den trotsande hurtighet, som framgången medför. Med triumferande känslor blickar man omkring sig och under sig: det lyser, det skummar, det brusar: men oupphörligt vexlande med än högre än mattare dån. Jag började redan tänka, att sjökort och kompass missvisat min käcke kapten, då jag hörde honom ropa: Kom upp pojke och kryssa dig fram, vi ha redan lots ombord. Nu ha vi vägvisare, du löper ingen fara pojk August; - så kallade han mig. Nu hade vi godt väder och hvad kunde vi mera begära. När himmlen klarnar, klarna äfven sjömännens väderbitna ansigten. Det blef en glad sinnesstämning ombord, och allas ögon riktades åt land. När vi hunnit litet längre fram, mötte oss landtluften med sin friska flägt af strändernas vegetation. Man kan ej föreställa sig, hvilket intryck denna angenäma helsning ifrån land gör på alla nerver, då man länge legat till sjöss. Nu var det tredje veckan sedan jag lemnat hemmet, och vi voro nu nära Bornholm. Väderleken var vacker och behagligare segling kunde man aldrig göra. Det enformiga melankoliska hafvets molndigra horizont hade, liksom på en gång, dragit sig tillsammans till en grönskande ring, och molnen voro förbytte till yppiga lundar, under hvilkas skuggor man såg de täckaste boningar skymta fram, för att spegla sin halfgömda fägring i det stilla klara vattnet. Seglare gingo och kommo. Små båtar rodde emot oss med fisk, bär, mjölk, o.s.v. Ack! då kände jag mig genast liksom mera hemmastadd. Jag var uppvuxen bland fogelsång och löfträn och derföre betraktade jag äfven dessa taflor med intresse, såsom påminnande om lekplatserne från en lycklig barndom. Ack, hvad denna dag var obeskrifligt skön! Vi hade hunnit öfver ett i mitt tycke obegränsadt haf, som låg bakom oss, himlen var ljusblå, sommarsolens gyllene strålar lekte med böljorna på hafvets purpurskimrande yta; - allt rörde sig liksom uti dans, vid kamraternes glada sånger. Efter hela dagens ror i lä, - klart att vända - befunno vi oss vid Köpenhamn och det föreföll mig nu, som skulle jag redan i tiden nått paradisets portar. Utom det, att alla nationers flaggor korsade hvarandra med skiftande färgor, anlände på samma gång en rysk eskader, bestående af två fregatter och en korvett. Skott på skott knallade, musiken dånade. Ack, hvilken herrlig tafla! Solen strålar från en högblå himmel och luften är klar och mild, som på en nordisk sommardag. - Seglare, som legat och väntat på vind, sväfva nu fram i tjogtal från de olika ankarplatserna, blänkande i sin hvita skrud och så höga, så stolta, som hade ingen storm kunnat böja deras toppar, och ingen klippa vågat sätta sina falska, spejande huggtänder i deras gungande bogar. Jag hade önskat, lik de besjungna svanorna, simma och dricka förfriskning ur den lugna böljan. Under det jag glömde mig i åskådandet af allt detta, hördes kaptenens kommando: "fira ned jullen - fyra man klara att gå i land." Då klappade mitt hjerta mellan fruktan och hopp, om jag skulle få följa med. Som galjon i fören fick jag hålla utkik; min önskan blef således uppfylld och vi kommo snart i land. En ny frisk grönska hade efter det sednast fallna regnet utspridt sig öfver marken. Många slags trän med utspruckna ljusgröna blad, i hvilkas skugga uppspirade tusende slags olika sorter blommor, fängslade mitt öga. De kringvandrande madamerna (månglerskorna), den ena öfverträffande den andra i skrikkonsten, oroade mig dock med sitt sjungande: köb kirsebär, to skilling snär; köb reijor m.m. Den ena var den andras echo. Jag åtföljde kaptenen öfverallt, och under vår vandring nådde vi snart Kongshaven. Mitt öga mötte der en frisk genomskinlig källa, som porlade upp vid foten af en åldrig ek. En dryck ur den sköna källan! tänkte jag, och räckte ut min vattentäta hatt samt drack en god portion af detta uppfriskande vatten, tänkande: då denna källas ådror ge lif åt jorden, kan det ej heller vara utan sin nytta för mig. Vidare fångade jag med min hatt silfverfjärilar, i tanke att dermed göra en present åt min Johanna, - de glimmade som morgondagg på blommorna; och då trodde jag - nog vet jag hvad jag trodde... jo, att jag tyckte mycket om dessa fjärilar, betraktade såsom mina reskamrater... Kaptenen, som under mina reflexioner hunnit ett godt stycke före mig, röt med sin basstämma: Hvad, fan pojke, hvad har du för dig? Vid min öppna bekännelse smålog han, sägande följ du bara mig, så får du lära dig känna staden. Då var det mig imellertid likgiltigt hvad hvart och ett ställe hette. Hvad jag sedan den tiden minnes, är Rosenborgs slott, Börsen, Theaterhuset, Österport, Amager Torg, en kappridning, en maskerad, ett lindansarsällskap, en theaterpjes på Kongens theater, kallad Johanna af Montfaucon m.m. Klockan var tio på aftonen då vi återkommo ombord; naturen hade gjort sin dekorationsförändring och nattens förtrupp hade redan ryckt fram på scenen. Hafvets klara vatten hade blandat sin färg med aftonrodnadens rosor, och efter hand sjönk solen och försvann som en slocknande eld. Svårt är för mig att beskrifva denna tafla, och hvad är det värdt att med ord söka måla, hvad som är obeskrifligt. Naturens poesi kan ej öfversättas eller återgifvas, den måste njutas, kännas. Vi dröjde fyra hela veckor i Köpenhamn innan vi, åter lättade, hissade våra segel. Jag önskade att farten ej skulle stanna förr än vid den strand, der jag finge återse Johanna. Huru nedslagen blef jag ej på min fråga, - huru snart kaptenen trodde oss vara hemma? - då jag erhöll följande svar: När vi först passerat Stockholm och sedan besökt S:t Petersburg; det vill säga, i höst, om ej kontraorder möta oss; ty då kan det hända att äfven vintern stryker med.
nästa text
nästa lektion
Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp 1000 mest populära ord Tillbaka till testet
det bästa sättet att lära sig maskinskrivning är att använda AgileFingers! *exempeltext /exempeltext Börja skriva Börja skriva. Lycka till! Tryck på tangentbordet och börja skriva Tryck på valfri knapp på ditt eget tangentbord och börja sedan skriva texten Välkommen till AgileFingers! Detta är ditt sista försök för den här uppgiften! Sätt ditt mål Välj en lektion Välj en text Välj eller ladda upp en text Välj en uppgift Grattis! Din poäng uppfyller ditt nuvarande mål. För långsam! Ditt nuvarande mål är För felaktigt! Minsta noggrannhet är Mål uppnått!!! , men först logga in och dina poäng sparas! Alternativ lagras i din webbläsare, inte på användarens konto. Varje konstruktiv feedback är en fantastisk gåva! Välj en text för korrigering Ah, vilken fin dag för vetenskapen!! Ogiltig e-postadress Du är inte inloggad öva Fel vid lagring av data Använd ditt eget, inte det virtuella tangentbordet för att skriva. Slumpmässiga ord Text ord per minut tecken per minut WPM CPM graf Dölj Lektion Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp Text Tangentbordsträning - lära dig att skriva snabbare - AgileFingers Skriv mycket snabbare utan att titta på tangentbordet. Denna högsta kostnadsfria online tangentbordsträning hjälper dig att öka din hastighet och noggrannhet." Bestäm hur snabbt du vill skriva - AgileFingers När du lär dig att skriva snabbare är det viktigt att sätta ett mål. Försök att uppnå det. Om du uppnår målet ställer du in ett högre mål. Tangentbordsträning lektioner - AgileFingers Du kan skriva snabbare. Var och en av dina fingrar skriver i en annan hastighet. Varje finger ansvarar för att klicka på ett visst område på tangentbordet. Öva på att skriva snabbt på fulltexter - AgileFingers Välj en fulltext för att öva snabbt skriva. Tangentbordsträningstest - AgileFingers Testa om du skriver så snabbt som du tror. Om du inte gör det, oroa dig inte. Öva bara mer med AgileFingeres, så småningom kommer du att uppnå ditt mål. Testuppgift Skrivningstest - uppgift: Din åsikt om AgileFingers Dela dina tankar om AgileFingers. Vi kan säkert göra denna kurs bättre. Låt oss arbeta tillsammans om det Lektion Snabbskrivningsövning: Min egen text - AgileFingers Exempeltext - AgileFingers Korrigera en text för en bättre skrivupplevelse i AgileFingers Skriva övning Snabb maskinskrivning Lär dig maskinskrivning genom att spela spel - AgileFingers Att lära sig maskinskrivning är inte det mest behagliga att göra, men AgileFingers gör det mer intressant. Lär dig att skriva snabbare genom att spela ett spel! Får Räddning - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Får Räddning" - spel som lär dig att skriva snabbare och mer exakt. Tryck på rätt knapp och få poäng för din mod. Stjärnaord - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Stjärnaord" - spel som gör att du skriver mycket snabbare. Detta spel är en del av AgileFingers-kursen. Användarprofil - AgileFingers Användarprofil för AgileFingers Logga in / registrera - AgileFingers Autentisering för AgileFingers inställningar - AgileFingers Inställningar för AgileFingers - online-tangentbordsträning Lär dina elever att skriva snabbare - AgileFingers Område för lärare som vill förbättra sina elever att skriva. Du kan börja en lektion i klassrummet eller tilldela dina elever. Observera hur de skriver snabbare och snabbare. Studentzon för dig som vill lära sig maskinskrivning - AgileFingers Tangentbordsträning. Din lärare kommer att vägleda dig när det gäller att skriva frågor. pekfinger långfinger ringfinger lillfinger alla fingrar rad Lektion: fingrar inre Slumpmässiga ord Slumpmässiga ord och nummer Vanliga ord tal /pekfinger /langfinger /ringfinger /lillfinger /alla-fingrar /rad /lektion /fingrar /inre /random-words /slumpmassiga-ord-nummer /test /singel-lektion /lektioner-grupp /lektioner https://agilefingers.com/sv /text /texter /uppgift /mest-vanliga /laxa /klassrum-arbete /studerande /sammanfattning läxa klassrumsarbete En gång till Försök igen redigera engelsk Texten bör inte vara tom
börja skriva!