https://agilefingers.com
annons

Text - "Reseanteckningar från Orienten" Georg August Wallin

stäng och börja skriva
Dessa poetiska studier alstrade måhända det djupa natursinne, som alltid var ett utmärkande drag i hans lynne och som stärktes af hans ständiga vistelse ute i den fria naturen. Dagboken lemnar derpå otaliga bevis och hela sin lefnad igenom trifdes han mycket bättre ute, än i studerkammaren, hvarföre äfven företrädesvis öknen och hafvet voro hans förtjusning under resan. Såväl i hemlandet, som i Egypten och Arabien, yttrade sig Wallins oöfvervinneliga böjelse för ett tankfullt ströfvande omkring i skogar och parker, på berg och grönskande fält, merendels helt allena eller på sin höjd i sällskap med någon enda god vän; under sådana ensliga vandringar, som derjemte erbjödo en för hans kroppsliga helsa nödig motion, njöt hans uppmärksamt betraktande öga af naturens mångfaldigt vexlande skönheter, jemte det hans tankar ordnade sig till mogna och djupa reflexioner. Likaså gjorde Wallin, isynnerhet i yngre åren, täta segelfärder i slup på öppna hafvet och utsträckte seglingen stundom till många dygns resa genom långt aflägsna skärgårdar, någon gång till och med alldeles ensam. Deri uttalade sig en lust för äfventyr, som var honom medfödd och som längre fram oemotståndligt drog hans håg till Orientens underfulla trakter samt Arabiens böljande sandöknar. Med sjölifvet var han derföre fullt förtrogen redan som gosse, och derjemte en lika flitig, som oförvägen simmare; ty vid de nästan alldagliga sjöbaden gaf han sig stundom långa sträckor utåt hafvet, täflande med de starkaste i simkonsten. Wallin var äfven såsom simmare vida berömd bland jemnåriga kamrater; likaledes såsom själen i många lustiga studentupptåg. Ty under sin studentatid, till och med ännu länge derefter, var Wallin emellanåt öfverdrifvet munter och lefnadslustig, deltagande med öfverdådigt nöje i upptåg, som visserligen icke alltid hörde till det fina slaget, men ännu den tiden tolererades af studentopinionen. I glada berättelser om lustiga äfventyr fann man ofta Wallin spela mästarens roll; hans egendomliga trygghet och orubbliga lugn, förenade med rådighet i kritiska fall, äfvensom isynnerhet hans trofasta kamratlighet och godmodiga humor, prisades allmänt af hans då lefvande mångtaliga vänner vid universitetet. Det var ogeneradt kamratlif bland jemnåriga och studenter, som han företrädesvis sökte och fann trefnad uti, dervid en bål också merendels hörde till saken såsom föreningspunkt; annat mer cirkladt sällskap kunde han aldrig rätt väl finna sig i, ja som knappast ens fördraga utan förargelse. Under studii-tiden egnade Wallin äfven mycken tid åt musiken, den han alltid älskade, och kunde konstmessigt traktera flere instrumenter, särdeles flöjt; vid musikaliska sällskapets öfningar och offentliga konserter spelade han de sednare åren mest kontrabas. Till virtuositet hann han dock icke i musikalisk väg, men ägde i alla fall nog insigt i musiken för att äfven i detta ämne, så väl som i många andra, kunna bilda sig ett sjelfständigt omdöme, hvarom dagboken på många ställen vittnar. Af hans musiköfningar kom det sig att han en tid valde sitt sällskap företrädesvis bland här i Helsingfors vistande Tyska musici, exempelvis Grädener m.fl. Ännu i Kairo fortsatte han sina öfningar, för att vinna någon färdighet i behandlingen af Arabernas egendomliga flöjt; och i öknen upptecknade han några melodier på Beduinsånger, bland hvilka en finnes tryckt i Tyska orientaliska sällskapets tidskrift, femte bandet; de öfriga, 5 till antalet och ganska enkla, hade han kort före sin död på begäran meddelat åt doktor H.A. Reinholm, och detta musikaliska öken-minne förtjenar utan tvifvel att bevaras från glömskan, äfven om melodiernas värde i sig sjelft icke får anslås synnerligen högt. De bifogas härhos. Allt det anförda utvisar tydligt att Wallins håg låg mera åt studium af lifvet och naturen, än af böcker, ehuru icke heller dessa af honom försummades. Ty oaktadt de strängare, mer metodiska studierna för examen i början af hans studentatid lades å sido, hade han redan då förvärfvat sig temmeligen vidsträckt språkkunskap, och längre fram arbetade han sig in äfven i andra ämnen med den honom egna grundligheten. Efter ungefär 7-årig kurs genomgick han filosofie kandidat-examen den 12 april 1836, väl icke med synnerligen höga vitsord, men med det välförtjenta rykte inom kamraternas krets, att han bland alla då till Parnassen sträfvande ynglingar vore den mest lofvande capaciteten. I de klassiska språken och orientaliska litteraturen hade han då redan ovanliga kunskaper, vida öfverskridande det vanliga måttet för laudatur. Lagerkransen erhöll han vid promotionen den 21 juni 1836, då professor F.W. Pipping var promotor; bland hans promotionskamrater funnos äfven sedermera vordne professorerne Castrén, Ingman och Törnegren, hvilka döden likaledes skördade i början af deras bana, till stor förlust för universitetet, som räknar den förstnämnde bland sina största ryktbarheter.
nästa text
nästa lektion
Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp 1000 mest populära ord Tillbaka till testet
det bästa sättet att lära sig maskinskrivning är att använda AgileFingers! *exempeltext /exempeltext Börja skriva Börja skriva. Lycka till! Tryck på tangentbordet och börja skriva Tryck på valfri knapp på ditt eget tangentbord och börja sedan skriva texten Välkommen till AgileFingers! Detta är ditt sista försök för den här uppgiften! Sätt ditt mål Välj en lektion Välj en text Välj eller ladda upp en text Välj en uppgift Grattis! Din poäng uppfyller ditt nuvarande mål. För långsam! Ditt nuvarande mål är För felaktigt! Minsta noggrannhet är Mål uppnått!!! , men först logga in och dina poäng sparas! Alternativ lagras i din webbläsare, inte på användarens konto. Varje konstruktiv feedback är en fantastisk gåva! Välj en text för korrigering Ah, vilken fin dag för vetenskapen!! Ogiltig e-postadress Du är inte inloggad öva Fel vid lagring av data Använd ditt eget, inte det virtuella tangentbordet för att skriva. Slumpmässiga ord Text ord per minut tecken per minut WPM CPM graf Dölj Lektion Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp Text Tangentbordsträning - lära dig att skriva snabbare - AgileFingers Skriv mycket snabbare utan att titta på tangentbordet. Denna högsta kostnadsfria online tangentbordsträning hjälper dig att öka din hastighet och noggrannhet." Bestäm hur snabbt du vill skriva - AgileFingers När du lär dig att skriva snabbare är det viktigt att sätta ett mål. Försök att uppnå det. Om du uppnår målet ställer du in ett högre mål. Tangentbordsträning lektioner - AgileFingers Du kan skriva snabbare. Var och en av dina fingrar skriver i en annan hastighet. Varje finger ansvarar för att klicka på ett visst område på tangentbordet. Öva på att skriva snabbt på fulltexter - AgileFingers Välj en fulltext för att öva snabbt skriva. Tangentbordsträningstest - AgileFingers Testa om du skriver så snabbt som du tror. Om du inte gör det, oroa dig inte. Öva bara mer med AgileFingeres, så småningom kommer du att uppnå ditt mål. Testuppgift Skrivningstest - uppgift: Din åsikt om AgileFingers Dela dina tankar om AgileFingers. Vi kan säkert göra denna kurs bättre. Låt oss arbeta tillsammans om det Lektion Snabbskrivningsövning: Min egen text - AgileFingers Exempeltext - AgileFingers Korrigera en text för en bättre skrivupplevelse i AgileFingers Skriva övning Snabb maskinskrivning Lär dig maskinskrivning genom att spela spel - AgileFingers Att lära sig maskinskrivning är inte det mest behagliga att göra, men AgileFingers gör det mer intressant. Lär dig att skriva snabbare genom att spela ett spel! Får Räddning - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Får Räddning" - spel som lär dig att skriva snabbare och mer exakt. Tryck på rätt knapp och få poäng för din mod. Stjärnaord - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Stjärnaord" - spel som gör att du skriver mycket snabbare. Detta spel är en del av AgileFingers-kursen. Användarprofil - AgileFingers Användarprofil för AgileFingers Logga in / registrera - AgileFingers Autentisering för AgileFingers inställningar - AgileFingers Inställningar för AgileFingers - online-tangentbordsträning Lär dina elever att skriva snabbare - AgileFingers Område för lärare som vill förbättra sina elever att skriva. Du kan börja en lektion i klassrummet eller tilldela dina elever. Observera hur de skriver snabbare och snabbare. Studentzon för dig som vill lära sig maskinskrivning - AgileFingers Tangentbordsträning. Din lärare kommer att vägleda dig när det gäller att skriva frågor. pekfinger långfinger ringfinger lillfinger alla fingrar rad Lektion: fingrar inre Slumpmässiga ord Slumpmässiga ord och nummer Vanliga ord tal /pekfinger /langfinger /ringfinger /lillfinger /alla-fingrar /rad /lektion /fingrar /inre /random-words /slumpmassiga-ord-nummer /test /singel-lektion /lektioner-grupp /lektioner https://agilefingers.com/sv /text /texter /uppgift /mest-vanliga /laxa /klassrum-arbete /studerande /sammanfattning läxa klassrumsarbete En gång till Försök igen redigera engelsk Texten bör inte vara tom
börja skriva!