Učiteľská zóna

Ak chcete používať učiteľskú zónu, musíte sa prihlásiť

Zóna pre učiteľov vám umožňuje sledovať rýchlosť a presnosť písania študentov na klávesnici. Môžete agregovať študentov do skupín (tried) a prideľovať úlohy študentom v rámci týchto skupín.

Akcie v rámci učiteľskej zóny

V učiteľskej zóne môžete vykonávať nasledujúce základné akcie:

+ trieda
Po vytvorení triedy budete presmerovaní na stránku zobrazenia triedy. Zoznam všetkých tried, ktoré ste vytvorili, a ich prístupových kódov je na linajkovom papieri na pravej strane obrazovky.
+ študent
Pridanie študenta do školskej triedy.
+ úloha
Priraďovanie úloh všetkým študentom danej triedy.

Prístup študentov k triede

Nižšie si môžete pozrieť ukážku školskej triedy. Do tejto triedy sú už priradení dvaja študenti.

ukážková trieda
+ študent
študentský prístupový kód
Horváth Agnes
000001
Tóth Ján
345345
+ úloha
triedna práca
domáca úloha
prístupový kód triedy: C123456

Študent sa môže pripojiť k triede v študentskej zóne.

Pri vytváraní triedy môžete definovať rôzne spôsoby pripojenia k tejto triede. Sú to tieto:

 1. Pripojenie prostredníctvom prístupového kódu: Každý študent v triede má prístupový kód. Toto je najzákladnejší spôsob pripojenia k triede.
  Príklad: 000001
 2. Pripojenie zadaním prístupového kódu triedy a presného mena (ako bolo predtým vytvorené) existujúceho študenta. V tomto prípade musí byť tento názov vytvorený predtým.
  Príklad: C123456 + agnes horváth
 3. Pripojenie zadaním prístupového kódu triedy a zadaním mena, prezývky atď. nového študenta. Týmto spôsobom sa študent vytvorí v rámci a nie je potrebné, aby ho učiteľ vytvoril sám.
  Príklad: C123456 + Kováč Eva

Učiteľ môže zmeniť Tieto spôsoby prístupu k triede, napr. najprv sa môžu študenti pridať do triedy, ale neskôr môže učiteľ túto možnosť zablokovať.

Priraďovanie úloh

Je dôležité pochopiť, že učiteľ môže sledovať iba aktivity študentov v rámci študentskej zóny, t.j. výsledky úloh vytvorených učiteľom. Učiteľ nemôže zobraziť aktivity iných študentov v rámci AgileFingers.

Učiteľ zadáva úlohy celej triede, nie jednotlivým študentom.

Ak chcete zadať úlohu, kliknite na odkaz + úloha na stránke zobrazenia triedy. Môžete si vybrať lekcie a texty, ktoré budú študenti v rámci danej úlohy robiť. Môžete si vytvoriť vlastné texty, ktoré sa pridajú k úlohe – tieto texty sú viditeľné iba v učiteľskej zóne.

Triede možno priradiť dva typy úloh:

 • Triedna práca - úloha s časovým limitom do 90 minút. Je vhodný pre rýchle úlohy, najmä tie, ktoré sa vykonávajú v triede. Ak upravíte existujúcu úlohu skúšanej práce, trvanie skúšanej práce sa po jej uložení vynuluje.
 • Úloha Domáca - úloha, ktorá má dátum vypršania platnosti. Vhodné pre úlohy, ktoré nevyžadujú rýchle dokončenie.

Ak študent dokončí časť zadania, môže sa zobraziť v zobrazení zadania v zóne pre učiteľov. V prípade triednej práce existuje špeciálne tlačidlo, ktoré po kliknutí obnoví skóre študentov.

Vyššie uvedené informácie sú všetko, čo potrebujete vedieť o učiteľskej zóne. Môžete odstrániť všetko, čo vytvoríte, napr. odstrániť študenta alebo triedu. Všetky záznamy, ktoré patria danej triede alebo študentovi, úloha alebo čokoľvek iné, čo vytvoríte, budú odstránené. Napríklad odstránenie triedy bude mať za následok odstránenie všetkých študentov, ktorí sú jej priradení, a všetkých úloh s výsledkami študentov atď.

Teraz môžeme diskutovať o niektorých všeobecných témach týkajúcich sa výučby písania na stroji.

AgileFingers v škole

Program AgileFingers umožňuje učiteľom systematicky monitorovať pokrok študentov a poskytuje komplexný pohľad na výsledky každého študenta. Vďaka schopnosti prideľovať domáce úlohy a úlohy v triede môžu pedagógovia prispôsobiť hodiny rôznym úrovniam tried.

AgileFingers umožňuje učiteľom viesť študentov k majstrovstvu strojopisu a zabezpečiť, aby si rozvinuli základné zručnosti pre efektívnu komunikáciu a vyššiu produktivitu. Okrem štandardných úloh, ktoré môže zadávať učiteľ, môžu študenti využívať aj všetky funkcie AgileFingers, napr. hry.

Klub písania

Učiteľské a študentské zóny nie sú len pre školy. Ktokoľvek sa môže prihlásiť, vytvoriť triedu a pridať ľudí, ktorí budú vykonávať úlohy, ktoré im pridelia. Toto by nebola typická trieda, ale písací klub. Študenti môžu byť deti alebo priatelia tvorcu klubu. AgileFingers je skvelý na domáce vzdelávanie a vytváranie klubu písania pre svoje deti.

Nezmenili sme terminológiu písacieho klubu. Používame rovnaké výrazy ako typická školská trieda, ale ide len o konvenciu pomenovania. Podstata je rovnaká: existuje osoba, ktorá prideľuje úlohy skupine ľudí (alebo len jednej osobe), ktorá môže mať prehľad o výsledkoch písania. Či už to nazývate klub písania alebo školská trieda, cieľom je pomôcť skupine ľudí rozvíjať ich zručnosti v oblasti písania na klávesnici.

Študent si môže vytvoriť klub písania aj ako mimoškolskú aktivitu. Môže to byť ďalší spôsob, ako získať dobrú známku za účasť na rozvoji počítačových zručností.

Prečo učiť strojopis?

Pri väčšine našej online komunikácie a práce môže schopnosť písať rýchlo a presne výrazne ovplyvniť každodennú produktivitu. Osvojenie si strojopisných zručností čo najskôr je pre študentov kľúčové. Čím skôr študenti začnú trénovať rýchle písanie, tým rýchlejšie budú pravdepodobne zdatní. Táto zručnosť zvyšuje ich efektivitu v školských a akademických úlohách a pripravuje pôdu pre budúci profesionálny úspech.

Vďaka začatiu procesu učenia sa v detskom veku majú študenti väčšiu šancu zvládnuť rozloženie klávesnice, zlepšiť rýchlosť písania a obmedziť pravopisné chyby. Včasné zapojenie sa do kurzov písania môže tiež pomôcť študentom vypestovať si správne návyky na písanie, ako je správna poloha rúk a prstov, čo môže byť v neskoršom veku ťažšie prispôsobiť.

Navyše skoré vystavenie rýchlemu písaniu poskytuje študentom viac času na prispôsobenie sa metóde strojopis, čím sa pre nich písanie stáva druhou prirodzenosťou. Keďže sa svet posúva smerom k digitálnej komunikácii, schopnosť písať rýchlo a presne nie je len zručnosťou – je to nevyhnutnosť. V prípade akademických esejí, e-mailov alebo správ na pracovisku môže zručnosť v rýchlom písaní zmeniť hru. Začlenenie hodín písania do ich bežných učebných osnov už od útleho veku preto pomáha študentom dostať sa v digitálnom svete dopredu.

Okrem toho strojopis ponúka ďalšie výhody nad rámec efektívnosti. Zvládnutie tejto zručnosti môže minimalizovať riziko bežných zranení súvisiacich s klávesnicou, ako je syndróm karpálneho tunela. Okrem toho výrazne znižuje počet chýb spôsobených preklepmi, čím zabezpečuje presnosť a kvalitu vašej práce.

Vďaka AgileFingers môžu učitelia informatiky poskytnúť študentom obrovské možnosti na precvičenie strojopisu. Či už prostredníctvom vyhradených kurzov písania alebo podporovaním vytvorenia klubu na písanie, včasné rozvíjanie tejto zručnosti môže študentom pomôcť vyniknúť vo svojom digitálnom úsilí a s istotou sa pohybovať v neustále sa vyvíjajúcom prostredí technológií.

Súhrn

Strojopis je dôležitá zručnosť, ktorá môže pomôcť študentom uspieť v škole a v ich neskoršej kariére. Učitelia môžu zabezpečiť, aby boli ich študenti pripravení na budúcnosť tým, že ich naučia správne techniky a poskytnú zdroje na prax. Zóna pre učiteľov v AgileFingers umožňuje vytváranie viacerých kurzov písania alebo klubov písania, ktoré zhromažďujú študentov. Koordinátor (zvyčajne sa nazýva učiteľ) môže prideľovať úlohy a kontrolovať pokrok študenta.

Vyučovaním strojopisu na školách môžu učitelia pomôcť pripraviť študentov na budúcnosť a dať im cenné životné zručnosti, ktoré im vydržia na celý život. Je dôležitou súčasťou vzdelávania každého študenta a nemal by sa brať na ľahkú váhu.

Každý študent by sa mal vedieť naučiť a praktizovať strojopis a učitelia mu môžu pomôcť. So správnym vedením, zdrojmi a technikami musia študenti na svojej ceste písania uspieť.