https://agilefingers.com
annonse

Tekst - "Breve fra Kongo" Vilhelm Mariboe Aubert

lukk og begynn å skrive
Kongo-Staten er i disse Dage 20 Aar gammel; den skulde næsten have traadt sine Barnesko; men vi faar vel gide den endnu fem Aar til en saa vigtig Operation. Rom skal jo heller ikke være bygget paa en Dag, og et Kvart Sekel er ikke formeget til at erhverve, pacificere og sætte Skik og Orden paa et Landomraade, fem Gange større end Frakrige, med en Befolkning paa mangfoldige Millioner, skilte i Hundreder af indbyrdes fiendtlige Racer, som alle har levet i sin oprindelige Naturtilstand fra Tidernes Morgen. Den unge Stat nærmer sig altsaa Slyngelalderen, man kan slutte sig til dens Evner og Karakter; og jeg vil i en Del Breve meddele lidt om det interessante Fænomen - L'Etat Indépendant du Congo, - om dets Historie og Institutioner, om Sort og Hvidt, om dagligt Liv og om diverse andet af blandet Indhold. Jeg skriver naturligvis ikke for Videnskabsmænd eller for det faste Parquet i det geografiske Selskab; de Folk kjender jo al Verdens Geografi, Historie og Politik paa sine Fingre; jeg vil kun prate lidt med Venner og Bekjendte og underholde i korte Stunder den store bloc af Avisslugere, hvis Kjendskab til Kongo formentlig opløser sig i en Del forholdsvis tomme Ord som: Livingstone, Stanley og Emin Pascha, - Kong Leopold, - meget stort Land, - Helvedes Klima, Kautschuk, Elfenben og Mishandling af de Indfødte; men herved, har man jo allerede lagt for Dagen baade Amlendannelse og Medfølelse for de stakkels Sorte! Kanske jeg ogsaa kunde friste endel yngre Læger, Jurister, Ingeniører og Officerer til at søge sig herned, og det vilde ikke være det værste, de kunde gjøre i disse bedrøvelige Tider, da alle sidder forsamlede under den fælles Græde-Pil og opmuntrer hinanden gjensidig med monotome Klagesange; - medens Arbeidere, Haandverkere og unge Jorddyrkere, som vi selv har saa inderlig god Brug for, drager ud i samlet Fylking. Men - uden de bedste Anbefalinger nytter det ikke at melde sig, og man maa, i Modsætning til hvad man ellers pleier derhjemme, se mere paa god Løn end paa venlig Omgang. Jeg ser vistnok, at man ogsaa i norske Aviser skriver om det sørgelige i, at Landets unge, udmerkede Sønner reiser ud til det forfærdelige Kongo, somd e ikke kjender noget til, og hvor et morderisk Klima langsomt, men sikkert vil tage deres kostbare Liv. Ja, det er jo altid en Risiko, det kan man ikke negte for, og det skal jeg nok siden fortælle lidt om; men specielt Normændene har liden Grund til at beklage sig over Kongo; det er paafaldende hvor godt de har bjerget sig hernede i det vanskelige Klima. Her har aldrig været mange af dem, omkring 20 gjennemsnitlig i de senere Aar, medens her er ca. 120 Svensker, 20-40 Dansker og 250 Italienere. Og de har ikke mange Dødsfald i Aarenes Løb at sørge over; et Par et bukket under for Sygdomme, og et Par Officerer er faldne i Krig med de Indfødte, men Officerer, og især de, som gaar i fremmed Tjeneste i urolige Tider, bør vel altid være forberedt paa Døden under Udøvelsen af den ædle Krigskunst. Jeg maa ogsaa nævne den udmerkede Karrière, Normændene har gjort hernede, næsten allesammen, og endel Exempler vil i saa Henseende være oplysende. 6 Officerer, yngre Folk omkring de 30, er blevet Kommandanter af 1ste Klasse, den høieste militære Grad, og med en Aflønning, som selv en norsk Statsraad kunde se sig om efter, og de er alle blevet betroet meget vigtige Poster. Den ældste af dem - Sundt - var, da han ifjor reiste hjem med megen Paaskjønnelse af sin Virksomhed, Chef for det store Distrikt Manyema, den gamle Araberrede omkring Kasongo og Nyangwe. De husker Stanleys og Tippo-Tip's Udgangspunkt for Flodreisen. En anden Kommandant, Engh, som er hjemme paa Ferietur, har været Chef for det særdeles vigtige Grænsedistrikt Haut-Ituri, opover mod Nilen og de store Søer, med Engelskmændene som vagtsomme Naboer; en Stilling, han skjøttede til alles Tilfredshed, og hvori han nu er afløst af en tredie veltjent Kongo-Normand, Lund, som før var Chef for Stanleyfalls. De tre andre Kommandanter, Sannes, Halling og Myhre, har ligeledes været overdraget ansvarsfulde og vigtige Hverv. Den eneste norsk Læge, Inge Heiberg, har i de sidste 1,5 Aar havt Opdrag at studere de forskjellige epidemiske Sygdomme i Kongo, navnlig "Sovesygen", og har som Statens Repræsentant reist og arbeidet sammen med en fra The Liverpool School of Tropical Medecin udsændt Lægekommission. Heiberg er her meget afholdt og anset som Læge. Det er rart, at ikke flere yngre norske Læger søger hid; man skulde dog tro at her var meget at se og lære og meget interessant Stel baade med det ydre og det indre Menneske, - af alle Racer og Kulører; nogle Atpaaskillinger bør en dygtig Læge ogsaa kunne gjøre Regning paa ved privat Praxis blandt Handelsfolk og Missionærer. Men de har vel fuldt op at gjøre hjemme, alle vore Læger; der er jo ikke formange af dem, bare en Doktor paa hvert 1000-Tal friske Medmennesker! Næsten samtlige Kongo-Læger er Italienere. Vore Ingeniører har heller ikke interesseret sig for Kongo; men Arbeidet har jo ogsaa været haardt, - Jernbaneanlægget mellem Matadi og Léopoldville var ikke noget, man med Glæde meldte sig til! Men det er ganske anderledes med de Ingeniørarbeider, som nu paagar i Øvre-Kongo, fra Stanley-Falls eller, som det nu heder, Stanleyville, og langs Floden tillands og tilvands, med Terrængundersøgelser, Baneanlæg og Kanaliseringer, med gode klimatiske Forhold og rimelige Arbeidsvilkaar. Disse Arbeider vil forstættes i Aarevis. Her er kun én norsk Ingeniør - Hutschinson - og han er Chef for de nye Anlægsverksteder i Stanleyville og formentlig bedst stillet af alle de fremmede Ingeniører, næsten udelukkende Italienere, som er knyttet til disse Anlæg. Af norske Søfolk er én - Carlsen - Lods i Banana og har at lodse de store 4-5000 Tons Europa-Dampere opad Floden til Boma og Matadi, en Strækning paa 150 Kilometer, - et meget vanskeligt og ansvarsfuldt Arbeide, da Flodens Dybde stadig skrifter, og Flodsengen altid er undergivet Forvandlingens Lov, idet der danner sig store Sandsbanker paa de uoptænkeligste Steder. En anden - Otto - er ligeledes Lods; han har den øverste Strækning nærmest Stanleyville; han skal holde Leden klar med Stager og Bøier og føre frem til Stanleyville de nye 500 Tons Lasteskibe. Vor kjære Postbaad føres ogsaa af en norsk Sømand - Børgensen. Vi er ny 5 Jurister hernede; en er Dommer for det uhyre Distrikt La Province Orientale, som ogsaa omfatter de ovennævnte Distrikter Manyema og Haut-Ituri; det har Størrelse som Frankrige og ligger mellem Kongo- og Aruwimifloden og de store Søer Albert-, Albert Edward- og Tanganika-Søen. Distriktets Hovedstation er Stanleyville, hvor ogsaa Dommeren bor. Der findes udenfor Hovedstaden Boma kun tre juridisk uddannede Dommere, i Matadi, i Léopoldville og fra 1ste Januar iaar - i Stanleyville. Men der arbeides for Tiden i Bruxelles paa Oprettelsen af en ny Appeldomstol for hele Øvre-Kongo med Sæde i Stanleyville; den skal besættes med tre Medlemmer, og som en af disse er som bekjendt en Normand antaget. Alle de øvrige Jurister, som kommer hid, og som almindeligvis benævnes i Aviserne "Dommer i Kongo", er ansat i Paatalemyndighedens Tjeneste som Substituter eller Repræsentanter for General-Prokurøren i Boma, altsaa nærmest svarende til vore Statsadvokater. Jac. Vogt er Substitut i det vanskelige Distrikt Abir som i længere Tid har været givet i Koncession til et belgisk Selskab, og hvor der nok er en Del at rydde op i, og hvor en dygtig Jurist har vel Brug for al sin Arbeidsevne og juridiske Takt. Distriktet ligger ret overfor Nouvelle Anvers paa den venstre Flodbred og breder sig derfra langt ind i Landet. I Lothaires gamle Distrikt, Bangala, er Lund Substitut og R. Koht er ansat i det store Distrikt Uelle, hvor der ogsaa er nok at tage Vare paa. Endelig er den 5te Jurist, Munch-Naur, Magistrat i Justitsdirektionen i Boma, en god og interessant Stilling. Man vil se, at de forholdsvis faa Normænd hernede er kommet godt ivei; de kan være vel fornøiet med den Karrière, de har gjort, og den Behandling, de er blevet tildel. Klimatets Herjinger behøver de ikke klage over; det gamle Vikingeblod rinder endnu rødt gjennem deres Aarer; en Del af dem har været her i 7-9 Aar og befinder sig alle vel. Det kan jo ogsaa gjerne ved samme Leilighed nævnes, at vore Landsmænd her nyder megen Anseelse, og at de overalt roses for sin Ro og Takt, sin Dygtighed, Loyalitet og - robuste Natur.
neste tekst
neste leksjon
Oppgave Enkel leksjon Leksjoner gruppe 1000 mest populære ord Tilbake til test
den beste måten å lære touchmetoden på er å bruke AgileFingers! *eksempeltekst /eksempeltekst Begynn å skrive Begynn å skrive. Lykke til! Trykk på tastaturet og begynn å skrive Trykk på hvilken som helst tast på ditt eget tastatur, og begynn deretter å skrive teksten Velkommen til AgileFingers! Dette er ditt siste forsøk på denne oppgaven! Sett deg mål Velg en leksjon Velg eller last opp en tekst Velg en oppgave Gratulerer! Poengsummen din oppfyller ditt nåværende mål. For sakte! Ditt nåværende mål er For unøyaktig! Minste nøyaktighet er Mål oppnådd!!! , men logg deg først på og resultatene dine blir lagret! Alternativer lagres i nettleseren din, ikke på brukerens konto. Hver konstruktive tilbakemelding er en flott gave! Ah, for en fin dag for vitenskapen!! Ugyldig epost Du er ikke logget inn øve på Lessons Fragmenter av tekster Feil ved lagring av data Bruk ditt eget, ikke det virtuelle tastaturet for å skrive. Tilfeldige ord Tekst ord per minutt tegn per minutt WPM CPM Oppgave Enkel leksjon Leksjoner gruppe Tekst Touchmetoden - lær å skrive raskere - AgileFingers Skriv mye raskere uten å se på tastaturet. Dette topp gratis online Touchmetoden kurset vil hjelpe deg å øke hastigheten og nøyaktigheten." Bestem hvor raskt du vil skrive - AgileFingers Når du lærer å skrive raskere er det viktig å sette deg et mål. Prøv å oppnå det. Hvis du oppnår målet, sett deg et høyere mål. Touchmetoden - AgileFingers Du kan skrive raskere. Hver av fingrene skriver i en annen hastighet. Hver finger er ansvarlig for å klikke på et bestemt område på tastaturet. Øv deg på hurtigskriving på fulle tekster - AgileFingers Velg en fulltekst for å trene raskt. Touchmetoden test - AgileFingers Test om du skriver så fort som du tror du gjør. Hvis du ikke gjør det, ikke bekymre deg. Bare øv deg mer med AgileFingeres, etter hvert vil du nå målet ditt. Testens oppgave Touchmetoden test - oppgave: Din mening om AgileFingers Del tankene dine om AgileFingers. Vi kan helt sikkert gjøre dette kurset bedre. La oss jobbe sammen om det Lekse Rask skriveøvelse: Min egen tekst - AgileFingers Eksempeltekst - AgileFingers Touchmetoden trening Rask touchmetoden trening Lær touchmetoden ved å spille spill - AgileFingers Å lære touchmetoden er ikke det mest behagelige tingen å gjøre, men AgileFingers gjør det mer interessant. Lær å skrive raskere ved å spille et spill! Sheep Rescue - tangentbordspill - AgileFingers Lær touchmetoden ved å spille"Saue Redning" - spill som lærer hvordan du skriver raskere og mer nøyaktig. Trykk på riktig tast og få poeng for din tapperhet. Star Words - tangentbordspilling - AgileFingers Master touchmetoden ved å spille"Stjerneord" - spill som vil gjøre at du skriver mye raskere. Dette spillet er en del av AgileFingers-kurset. Brukerprofil - AgileFingers Brukerprofil for AgileFingers Logg inn / registrer deg - AgileFingers Autentisering for AgileFingers innstillinger - AgileFingers Innstillinger for AgileFingers - touchmetoden online Lær elevene hvordan du skriver raskere - AgileFingers Sone for lærere som ønsker å forbedre skriveferdighetene til elevene sine. Du kan starte en leksjon i klasserommet eller tilordne elevene dine. Se hvordan de skriver raskere og raskere. Student sone for deg som ønsker å lære touchmetoden - AgileFingers Ta touchmetoden. Læreren din vil veilede deg i touchmetoden-saker. pekefinger langfinger ringfingeren lillefingeren alle fingrene rad Lekse: fingre indre Tilfeldige ord Tilfeldige ord og tall Vanligste ord tall /pekefinger /langfinger /ringfingeren /lillefingeren /alle-fingre /rad /lekse /fingre /indre /random-ord /tilfeldige-ord-nummer /test /single-leksjon /leksjoner-gruppe /leksjoner https://agilefingers.com/no /tekst /tekster /oppgave /mest-vanlig /hjemmelekser /klasserom-arbeid /student /sammendrag hjemmelekser klasseromsarbeid En gang til Prøv igjen
begynn å skrive!