https://agilefingers.com
advertisement

Texts - touch typing exercise Lessons - touch typing course

close and start typing

Lesson - fingers: index, middle, ring, little - row 2


rrrr rrrr uuuu uuuu tttt tttt yyyy yyyy wwww wwww oooo oooo eeee eeee iiii iiii qqqq qqqq pppp pppp {{{{ {{{{ [[[[ [[[[ }}}} }}}} ]]]] ]]]] |||| |||| \\\\ \\\\ rrr rrr uuu uuu ttt ttt yyy yyy www www ooo ooo eee eee iii iii qqq qqq ppp ppp {{{ {{{ [[[ [[[ }}} }}} ]]] ]]] ||| ||| \\\ \\\ rr uu tt yy ww oo ee ii qq pp {{ [[ }} ]] || \\ rrrr rrrr uuuu uuuu tttt tttt yyyy yyyy wwww wwww oooo oooo eeee eeee iiii iiii qqqq qqqq pppp pppp {{{{ {{{{ [[[[ [[[[ }}}} }}}} ]]]] ]]]] |||| |||| \\\\ \\\\ rr uu tt yy ww oo ee ii qq pp {{ [[ }} ]] || \\ r u t y w o e i q p { [ } ] | \ \\\\ \\\\ |||| |||| ]]]] ]]]] }}}} }}}} [[[[ [[[[ {{{{ {{{{ pppp pppp qqqq qqqq iiii iiii eeee eeee oooo oooo wwww wwww yyyy yyyy tttt tttt uuuu uuuu rrrr rrrr \\\ \\\ ||| ||| ]]] ]]] }}} }}} [[[ [[[ {{{ {{{ ppp ppp qqq qqq iii iii eee eee ooo ooo www www yyy yyy ttt ttt uuu uuu rrr rrr \\\ \\\ ||| ||| ]]] ]]] }}} }}} [[[ [[[ {{{ {{{ ppp ppp qqq qqq iii iii eee eee ooo ooo www www yyy yyy ttt ttt uuu uuu rrr rrr rrr rrr uuu uuu ttt ttt yyy yyy www www ooo ooo eee eee iii iii qqq qqq ppp ppp {{{ {{{ [[[ [[[ }}} }}} ]]] ]]] ||| ||| \\\ \\\ rr uu tt yy ww oo ee ii qq pp {{ [[ }} ]] || \\ Rrrrr Uuuuu Ttttt Yyyyy Wwwww Ooooo Eeeee Iiiii Qqqqq Ppppp {{{{{ [[[[[ }}}}} ]]]]] ||||| \\\\\ uu}}tt]] [[ii{{yy eeww||rr qqoo\\pp ppttii|| uu{{oo]] ee}}rr[[ qqyyww\\ uuyyiipp \\]]ee{{ ||wwrrtt ooqq[[}} {{\\[[oo yy]]iiww ||ttpprr ee}}uuqq oo\\rr]] pp}}||ii [[eeqq{{ uuttwwyy {{oo[[|| yyqq}}ww \\pprree iiuu]]tt ||eerr[[ ttii}}qq ]]ppwwuu ooyy\\{{ }}eeuu|| {{wwqqoo pp]]tt\\ rryyii[[ ||\\uuoo wwqqrrtt [[}}yy]] eeiipp{{ yy||{{ee \\ttwwrr uupp]]qq ii[[}}oo iiyywwrr {{\\qqee ]]ppoo[[ uu}}tt|| qq}}ww]] uurr\\pp yyoo||ee {{tt[[ii ppyyuu]] ttii\\oo }}eeqq{{ ww||rr[[ rr[[oouu }}wwee\\ tt]]yyii {{qqpp|| \\rriiww ppoouuqq {{||]]ee [[ttyy}} {{}}ww]] ppeeoott uu[[rr\\ yy||qqii \\]]iipp wwyy||rr }}{{qqee uu[[ttoo rrr rrr uuu uuu ttt ttt yyy yyy www www ooo ooo eee eee iii iii qqq qqq ppp ppp {{{ {{{ [[[ [[[ }}} }}} ]]] ]]] ||| ||| \\\ \\\ rr uu tt yy ww oo ee ii qq pp {{ [[ }} ]] || \\ Rrrrr Uuuuu Ttttt Yyyyy Wwwww Ooooo Eeeee Iiiii Qqqqq Ppppp {{{{{ [[[[[ }}}}} ]]]]] ||||| \\\\\ pp]]ww\\ ||{{}}ee ttqqyyii uuoo[[rr ]]iitt{{ }}wweeyy uuqqrrpp [[\\||oo rr[[ww{{ oo||ppqq iiyyuu}} \\]]ttee ii[[\\]] oouurrww yy}}qq|| eepp{{tt }}qqoopp {{wwyyii \\uutt]] [[eerr|| qq||{{uu \\[[}}oo pptteerr wwii]]yy ||pp[[\\ rreeyy]] ooiiuuqq {{tt}}ww ee||}}uu {{]]rrpp \\tt[[ii yyoowwqq yy{{iitt ||qq[[oo ww}}rree ppuu]]\\ eeuuii{{ rr||[[tt yy\\]]oo qq}}ppww ee}}iiww uuqq||pp ]][[{{tt \\yyrroo tt}}yyee {{rr[[\\ qqooii]] uu||wwpp tt||}}ii ppuurrww ]]ooqq\\ yy[[ee{{ uuyyww\\ pp]]||ii ttoo{{qq ee[[rr}} \\wwiitt pp]]}}oo ee||uuqq yyrr{{[[ pp\\ww]] yy||uu{{ ooiirrtt eeqq[[}} oo||uu]] eerryypp ii}}[[tt qqww{{\\ \\\\\ ||||| ]]]]] }}}}} [[[[[ {{{{{ ppppp qqqqq iiiii eeeee ooooo wwwww yyyyy ttttt uuuuu rrrrr uytr|w{o ]\qep[i} [|q}irpu t{\y]eow e}prqyw[ uo{|\i]t {\}tr[]p oy|qewui ito|uyp] q{}[\erw [i|{tqy} ]rpw\uoe tow\y}[] {rq|iepu {qow\|r] ep}y[iut i[tp{r}y eu\]w|qo w[]o}i|t qyu{\epr ier][uqo {w}\yp|t }q\]p{ur [toiywe| w]pi[\}{ rq|touye yr[e{top \}iuwq|] }iwq\oer utpy|]{[ oet{p]i\ }w[u|ryq oti]}{eu \w|qyr[p \\\ ||| ]]] }}} [[[ {{{ ppp qqq iii eee ooo www yyy ttt uuu rrr w|\rt{[i yuqoe]p} uoe]w|y} q[i{rtp\ [|{}ywot purq]i\e te|}wqpu \[yio]r{ r|pte{][ u\yi}qow yiot\|rp {eu}qw[] tw[{u]y} |o\eirpq ow]{\re[ }u|tiyqp y}o]re|p tqi\u[{w [y\}{pi| qe]twrou wtoiu[\{ ]yeqp}r| e]q[rw{p y|}u\oti y|[eq]wr \oipt}{u w|[qot\p yure}i]{ q]|pyr}[ i{wu\teo wit{\}yr [puo]e|q ]|yoir{t [e}\pwqu Qq{{rryy Oopp]]ee }}wwuu[[ Ii||\\tt Rrttww]] ||yyqquu {{oo}}ee Pp[[\\ii }}uu[[oo ||eettrr Qqww]]{{ Ppyy\\ii Ppiioott Eeyy[[uu Ww\\||}} ]]rr{{qq Qqyyrr[[ \\{{wwoo }}ppii]] ||ttuuee Rr[[uuww ]]ooiiqq Ee}}yytt ||pp\\{{ Ii]]eepp Ww[[yyrr Uu}}oott Qq{{||\\ Oopp}}yy Wwqqeeii Uutt{{]] ||rr[[\\ Tt{{||[[ Ppiioouu Yyrrwwqq Ee]]}}\\ Tt[[yyrr Ppii\\}} Qqwweeuu ||]]{{oo ]]||ttii Qqoouuee \\}}[[rr {{wwyypp Ii\\uurr Qqpp[[}} Tt||yyww {{]]ooee \\qq]]ww {{oo[[}} Ppeerryy Ii||ttuu Uueettii }}yyoo{{ Pp||qq\\ Ww[[rr]] ||\\ww]] Uuiieeyy Rr}}ttpp {{oo[[qq Yyqqrroo \\uuppww ||]]}}[[ Iitt{{ee [[iiyy{{ Qq||uu]] Ww\\rree Pp}}oott \\\\\ ||||| ]]]]] }}}}} [[[[[ {{{{{ ppppp qqqqq iiiii eeeee ooooo wwwww yyyyy ttttt uuuuu rrrrr E][q{rpw Y\}o|tui W]{pe}ti U\oyr[|q ]e[p\uiy O|twr{q} |}pwtori Y\{eq]u[ I|p[e{uy Tq\rw]}o O\te}y[{ P]|qiruw T}pwyuq| []o{ier\ |[p}\tq] Eyourw{i T|qe]\o[ Yw}{puri ]|i}wq{e Tyrup[o\ I{|oeypw ]}u[t\rq \o]r}q|y P[wutei{ U{|e[yqo I\r]twp} Tou}{\[w Eyirp|]q Pq[{t|y\ R}ieouw] \qrp[u}w E{yi]|to Epi]}|q{ Tu\[yorw rrrrr uuuuu ttttt yyyyy wwwww ooooo eeeee iiiii qqqqq ppppp {{{{{ [[[[[ }}}}} ]]]]] ||||| \\\\\ oe}p]r|u {it\w[yq weuyp{to i}|]qr\[ qw|erup[ t{\y]i}o w[euy|]{ \pqrit}o u]wep\ir qo|y[}t{ w]p|[u\i e{rqoty} o]r|ie\w y[q}put{ {}oq[er| pyu\t]iw w|u[ye\i qrt{}o]p uw]tiey{ }\qop|[r |]i\}ure y{qtwpo[ y]i[{r}u |peqtwo\ eo]{[i}q rwu\t|yp wert]yi[ pu|o}q\{ e{[}w\ir p|uoyqt] [pqwe{ut |y\}ir]o \]ortpey |[}w{qui rrr uuu ttt yyy www ooo eee iii qqq ppp {{{ [[[ }}} ]]] ||| \\\ }t[we{|y oqrp]i\u r|euptw] {\[i}yoq ]t\iqr{o e}wypu[| e]qo{}rt u|w[ypi\ q{\r|uo[ wyi}t]ep pte}q[]y {wo\i|ru pi\[{}or |]eywutq u]{\o}ep qr|i[wyt qtw{roi] e|[}u\yp iq[twouy p\{}]er| }{e\|[]y urqwtpoi {e}iqwo] \yu|tp[r u}opw|r[ qey]t\{i w|[}]uqi te{\rypo }[p|ouw{ ety\]qri {uqoe[i] y|}tp\rw {]|oe\tr qiuypw[} }}wwrrpp Uuee]]oo Iitt{{qq Yy\\[[|| ]]ppqqee \\}}ttyy Iiuu||{{ Ooww[[rr Ttyy\\qq [[eewwii Ppuu}}oo {{]]||rr Yyee{{\\ Pp}}rruu ]][[||qq Oottwwii }}]]qqyy Iiuu[[ee Ooww\\tt {{rr||pp Rr[[iiyy Ttuu]]|| Pp}}ww{{ \\ooqqee Iiyy[[qq Oorr}}uu Eeppww]] \\||{{tt Yy]]wwoo Iittpp{{ Ee[[uu}} Rr||\\qq Tt}}ii[[ Ww{{qqoo Ppee||yy ]]uu\\rr {{}}uuqq Ooiiyy\\ Rr||[[ww Ee]]pptt Pp[[rr\\ Qquu}}ii {{||yyee ]]ttwwoo Ww}}tt[[ Oo]]yy{{ Rruuii\\ Qqppee|| Wwoo||}} \\rryy{{ Tteeqqii Uu]]pp[[ }}oo]]uu {{ttyyqq Wwiieepp \\||rr[[ Iiwwqqoo ]]uupp|| \\}}[[yy {{tteerr Uurr||ee }}wwii[[ Qqyy\\{{ Pp]]ttoo Rruuee]] Ww[[qqoo Iipp}}yy {{tt\\|| rrrrr uuuuu ttttt yyyyy wwwww ooooo eeeee iiiii qqqqq ppppp {{{{{ [[[[[ }}}}} ]]]]] ||||| \\\\\ Tp}u[{y] \r|ewiqo {yq|poi] U\[e}rtw Teqpio}[ \wur|{]y Prqe]|yu W\i}to[{ T}y{oewr ][u\i|pq Yr}ut\w| Eqo]{ip[ Rq[]}uyw \|p{ieot Eyquroti \{w|}][p {}pwourq []tye\i| Oy}qruip ]w|\{e[t Iue]}{|r Typwq\[o O{rt]p|q I}\uw[ey Wiqupy]e {|\tor[} ]|wot\p{ Iq}[urye Oq[ywi]t }p|r{u\e Ytor|w[e \}u]piq{ Eq\{uw|} O]rt[iyp
next text
next lesson
Task Single lesson Lessons group 1000 most popular words Back to exam One more go Try again
lesson-fingers-index-middle-ring-little-row-2
the best way to learn touch typing is to use AgileFingers!
*sample text
/sample-text
Start typing
Start typing. Good luck!
Touch the keyboard and start typing
Press any key on your own keyboard, and then start typing the text
Welcome! Let me share some of my thoughts about fast typing
This is your last attempt for this task!
Set your goal
Choose a lesson
Choose or upload a text
Choose a task
Congratulations! Your score meets your current goal.
Too slow!
Your current goal is
Too inaccurate! Minimum accuracy is
Goal achieved!!!
, but first sign in and your scores will be saved!
Options are stored in your browser, not on your user's account.
Every constructive feedback is a great gift!
Ah, what a fine day for Science!!
Invalid e-mail
You are not signed in
practice
Lessons
Fragments of texts
Error saving data
Use your own, not the virtual keyboard for typing.
Random words Text words per minute characters per minute WPM CPM Task Single lesson Lessons group Text
Touch typing lessons - learn to type faster - AgileFingers
Type much faster without looking at your keyboard. This top free online touch typing course will help you to increase your speed and accuracy."
Decide how fast you want to type - AgileFingers
When learning to type faster it is important to set a goal. Try to achieve it. If you achieve the goal, set a higher one.
Touch typing lessons - AgileFingers
You can type faster. Each of your finger type in a different speed. Each finger is responsible for clicking a particular area of your keyboard.
Practice fast typing on full texts - AgileFingers
Pick a full text for practicing fast typing.
Do you type fast enough? Take a typing test to check - AgileFingers
Test if you type as fast as you think you do. If you don't, don't worry. Just practice more with AgileFingeres, eventually you will achieve your goal.
Exam task
Exam for checking how fast you type - task:
Your opinion about AgileFingers
Share your thoughts about AgileFingers. We can surely make this course better. Let's work together on that
Lesson
Fast typing exercise:
My own text - AgileFingers
Sample text - AgileFingers
Typing exercise
Fast touch typing exercise
Learn touch typing by playing games - AgileFingers
Learning touch typing is not the most pleasurable thing to do, but AgileFingers makes it more interesting. Learn to type faster by playing a game!
Sheep Rescue - touch typing game - AgileFingers
Learn touch typing by playing "Sheep Rescue" - game that teaches how to type faster and more accurately. Press the correct key and get points for your bravery.
Star Words - touch typing game - AgileFingers
Master touch typing by playing "Star Words" - game that will make you type much faster. This game is a part of AgileFingers course.
User profile - AgileFingers
User profile for AgileFingers
Log in / register - AgileFingers
Authentication for AgileFingers
Settings - AgileFingers
Settings for AgileFingers - touch typing online tutor
Teach your students how to type faster - AgileFingers
Zone for teachers who wish to improve typing skills of their students. You can start a lesson in classroom or assign your students. Observe how they type faster and faster.
Student zone for those who wish to learn touch typing - AgileFingers
Take touch typing classes. Your teacher will guide you in touch typing matters.
index
middle
ring
little
all fingers
row
Lesson:
fingers
inner
Random words
Random words & numbers
Most common words
/index
/middle
/ring
/little
/all-fingers
/row
/lesson
/fingers
/inner
/random-words
random-words-numbers
/exam
/single-lesson
/lessons-group
/lessons
https://agilefingers.com
/text
/texts
/task
most-common
/homework
/classroom-work
/student
Homework
Classroom work
WPM CPM
start typing!